มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2”


มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โดยดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิ ฯจัดงานแถลงข่าวเดิน วิ่งการกุศลมินิมาราธอน “วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 (Run Fun Fund) 

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281377_0-600x401.jpg

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281498_0-600x401.jpg

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281376_0-600x401.jpg 

ณ ห้องประชุมหทัยนเรศวร์ ชั้น 7 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยงานแข่งขันจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30 น. ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281500_0-600x400.jpg

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281358-600x390.jpg 

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิ ฯกล่าวว่ามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2505 โดยให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญาในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่าง ๆ และฝึกอาชีพตลอดทั้ง จัดสวัสดิการ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการทั้งหมด 11 แห่ง 

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281374_0-600x400.jpg

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281365_0-600x401.jpg 

ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง และในส่วนภูมิภาคอีก 5 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สระบุรี และปัตตานี โดยในส่วนของ จังหวัดปัตตานีสามารถให้บริการผู้พิการทางสติปัญญาที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม โดยรวมจะสามารถรองรับ ผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการ ได้จำนวน 800 – 900 คน นอกจากนั้นยังได้ขยายการบริการ ลงสู่ชุมชน โดยให้การอบรมความรู้แก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนทั้งประจำและเป็นครั้งคราว ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ราย 

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281373_0-600x400.jpg

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281363-600x401.jpg 

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ นับได้ว่าช่วย แบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมาก ทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อาศัยจากการรับบริจาคเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละปีจะใช้งบประมาณจำนวนประมาณ 60 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรม น้อง ๆ ชวน “เดิน-วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2” ( Run Fun Fund 2) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 

https://prachachuennews.com/wp-content/uploads/2024/01/281355-600x400.jpg