พรรคไทยชนะ จัดกิจกรรมทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้วีรชนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร และเดินหน้าแถลงข่าวบริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย


 พรรคไทยชนะ จัดกิจกรรมทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้วีรชนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร และเดินหน้าแถลงข่าวบริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
นำทัพโดยนายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรค ถือตะเกียงนำทาง สื่อความหมายถึง การเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง


นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดขอนแก่น เขต 4 ถือธงพรรคไทยชนะ โดยธงนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของพรรคไทยชนะและนำมาถือในการนำทัพเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนรับทราบถึงการมาเปิดตัวพรรคไทยชนะในครั้งนี้
นายอุทิศ กุลน้อย คณะทำงานโฆษกพรรค ถือที่กรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วีรชนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
โดยกรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมงานนี้มี
1. นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
ตำแหน่งหัวหน้าพรรค
2. พ.ต.อ. ดิษพงศ์ โสมกุล
ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค
3. นายโกศล หกสุวรรณ
ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค
4. นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร ตำแหน่งเลขาธิการพรรค
5. นายประสงค์ แก้ววิจิตร
ตำแหน่งนายทะเบียนพรรค
6. นายกฤตพง โชคกิจธนโภคิน
ตำแหน่งโฆษกพรรค
7. นายธนากร เศรษฐพินิจ
ตำแหน่งรองโฆษกพรรค

คณะทำงานพรรคไทยชนะ มี
1. นายอนุชา ศรีสันติเวศน์
ตำแหน่งคณะทำงานฝ่ายกิจกรรม
2. นายอุทิศ กุลน้อย
ตำแหน่งคณะทำงานฝ่ายกิจกรรม
3. นางปวริสรา วุฒิปรีดี
ตำแหน่งคณะทำงานฝ่ายกิจกรรม
4. นายพีรเดช โสมสกุล
ตำแหน่งคณะทำงานฝ่ายกิจกรรม
5. นายพีรพงศ์ โสมสกุล
ตำแหน่งคณะทำงานพรรคไทยชนะ
6. นางสาวสุริยา สาโรวาท
ตำแหน่งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพ ฯ เขต 3
7. นายวาทุสิทธิ์ สืบสุนทร
ตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาพรรคจังหวัดมหาสารคาม เขต 2
8. นายมลฑล ศิริวรรณ
ตำแหน่งคณะทำงานกองทัพคนดี 456 ขอนแก่น
9. นางสาวภาวินี วุฒิปรีดี
ตำแหน่งสมาชิกพรรคจังหวัดขอนแก่น
10. นางสุพัตตรา ปาปะเถ
ตำแหน่งทีมงานสาขาพรรคจังหวัดมหาสารคาม
11. นางสมจิตร ปาปะเถ   
ตำแหน่งทีมงานสาขาพรรคจังหวัดมหาสารคาม
12. นางสาวอารยา สิ่วกำปัง
ตำแหน่งคณะทำงานพรรคไทยชนะ

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคไทยชนะ อาทิ
1. นางสาวศิริพร หลิน
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดมหาสารคาม เขต 2
2. นางจามุนินทร์ มิกราช
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4
3. นายอดิเรก ทักษะวรบุตร
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 1
4. นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดี
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 2
5. นางสุชาดา หนองโยธา
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 3
6. นายวุฒิกร แสงประดิษฐ์
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 4
7. ร.ต.ท.ผดุงศักดิ์ วุฒิปรีดี
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 7
8. นางปณธณกร ลุนศักดิ์
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดหนองคาย เขต 3
9. นางสาวเวทิดา ชูนิธินนท์
ตำแหน่งว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครราชสีมา เขต 4


เวลา 11.30 น. นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ นำขบวนไปไหว้และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่   วีรชนประชาธิปไตย ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และมอบพวงมาลัยให้แก่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคไทยชนะ
และเวลา 12.09 น. ตามมหามงคลฤกษ์ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ แถลงการณ์เปิดตัวพรรคไทยชนะสู่สาธารณชน และเสนอชื่อ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล (หม่อมเต่า) เป็นนายกรัฐมนตรี ในนามพรรคไทยชนะ (ทช) 

ใหม่กว่า เก่ากว่า